Headless - Eftihis Patsourakis

Headless 1, 2012, Oil on wood, 26.8 x 34.8 cm

Headless 1, 2012, Oil on wood, 26.8 x 34.8 cm

Headless 2, 2012, Oil on wood, 33.6 x 35 cm

Headless 2, 2012, Oil on wood, 33.6 x 35 cm

Headless 3, 2012, Oil on wood, 40.1 x 40.1 cm

Headless 3, 2012, Oil on wood, 40.1 x 40.1 cm

Headless 4, 2013, Oil on wood, 24.1 x 29.5 cm

Headless 4, 2013, Oil on wood, 24.1 x 29.5 cm

Headless 5, 2013, Oil on wood, 41 x 40.2 cm

Headless 5, 2013, Oil on wood, 41 x 40.2 cm

Headless 6, 2013, Oil on wood, 24.7 x 31 cm

Headless 6, 2013, Oil on wood, 24.7 x 31 cm