Sand - Eftihis Patsourakis

Sand 04, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 04, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 05, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 05, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 06, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 06, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 07, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 07, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 08, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm

Sand 08, 2008, Photo album paper collage, 155 x 105 cm