It Looks Like Up To Me

Eirene Efstathiou, Lito Kattou, Panos Papadopoulos, Eftihis Patsourakis, Yorgos Sapountzis, Olga Migliaressi-Phoca

March 10 2017 - April 14 2017
Installation view (from left to right): Eftihis Patsourakis, Panos Papadopoulos
Installation view (from left to right): Eftihis Patsourakis, Panos Papadopoulos
Installation view Eftihis Patsourakis
Installation view Eftihis Patsourakis
Installation view (from left to right): Eirene Efstathiou, Lito Kattou, Olga Migliaressi-Phoca, Eftihis Patsourakis
Installation view (from left to right): Eirene Efstathiou, Lito Kattou, Olga Migliaressi-Phoca, Eftihis Patsourakis
Installation view (from left to right): Lito Kattou, Eirene Efstathiou, Olga Migliaressi-Phoca
Installation view (from left to right): Lito Kattou, Eirene Efstathiou, Olga Migliaressi-Phoca
Installation view: Lito Kattou (front), Olga Migliaressi-Phoca (back)
Installation view: Lito Kattou (front), Olga Migliaressi-Phoca (back)
Installation view (from left to right): Panos Papadopoulos, Lito Kattou, Eirene Efstathiou
Installation view (from left to right): Panos Papadopoulos, Lito Kattou, Eirene Efstathiou
Installation view (from left to right): Lito Kattou, Panos Papadopoulos, Eirene Efstathiou
Installation view (from left to right): Lito Kattou, Panos Papadopoulos, Eirene Efstathiou
Installation view (from left to right): Yorgos Sapountzis, Lito Kattou, Panos Papadopoulos
Installation view (from left to right): Yorgos Sapountzis, Lito Kattou, Panos Papadopoulos