Gerasimos Floratos

Traffix

February 16 2024 - April 20 2024
Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery

Installation view Traffix 2024 at Eleni Koroneou Gallery